تاکسی تاکسی...

من نميدونم چرا اين آقايون تو تاکسی که سوار ميشن ديگه فکر ميکنن آمدن خونه خودشون....آی راحتن....آی راحتن.06.gif چند روز پيش سوار تاکسی شدم برم دانشگاه يه پسره بغل دستم سوار شد. خيلی راحت خودشو جا به جا کرد و بعدشم حسابی راحت نشست26.gif...آمدم بهش بگم يه کم بکشه اونورتر ديدم اصلا حرف زدن باهاش فايده نداره ...از اوناست که بايد يه جور ديگه حاليش کرد... يه تکونی به خودم دادم ، يه فاصله ناچيزی ايجاد شد...فوری کوله پشتيم رو گذاشتم بينمون...بعدشم يه نگاه بد ...از اون نگاه بدها بهش انداختم ... ديگه خودش و جمع و جور کرد.13.gif ولی خيلی هاشون اين طوری ام حاليشون نميشه...تازه اگه ام بيای بهشون بگی : يه کم جمع و جور تر بشين...يه جوری حرف ميزنن انگار مقصر تويی نه اون...25.gif  

/ 0 نظر / 13 بازدید