*اين ترانه مال خودمه*

امروز زمزمه ميکنم ترنم اين آواز های شاد را و ترانه ی زيبای زندگی را با تمام و جود می خوانم و دلم را از عشق و محبت لبريز ميکنم امروز با اميد فردا زنده ام و فردا با ياد امروز امروز با آرزوی رسيدن و فردا با غبطه ی لحظات شيرين امروز عاشقم و فردا عاشق تر از امروز امروز با تو ام و فردا با خاطره ی تو شايد بدترين در دنيا فراموشی باشد ،‌ولی آيا من اين ترانه ها را از ياد خواهم برد آيا خواهم توانست اين زخم ها را مرحم بگذارم و آيا کسی خواهد بود که بگويد : " زخم های من همه از عشق است " تابستان ۸۰    

/ 0 نظر / 19 بازدید